Kostel Povýšení sv. Kříže

 
 
 
 
První písemná zmínka o kostele Povýšení sv. Kříže v Chlistově pochází z roku 1360. Patrně kolem poloviny 14. století byl postavený presbytář s žebrovou klenbou v gotickém stylu. Patrně v roce 1865 kostel vyhořel.

Z následné opravy může pocházet krov a strop nad východní částí lodi a krov presbytáře. Poškozená věž byla částečně ubourána.

Zásadní novogotická přestavba kostela proběhla mezi léty 1898-1900, neboť v roce 1899 je již zmiňována nově založená věž, ale současně také staré západní štítové průčelí lodi. Na místě původní zcela odstraněné věže vznikla nová část lodi se štítem a portálem; ve „staré“ lodi předělána okna a zřízený nový portál na jižní straně; okna upravena i v presbytáři; fasády získaly podokenní římsu; předělána byla i korunní římsa. Strop a krov nad novou částí lodi a kruchta pochází z této doby.

Jako novostavba provedena věž (krov, zvonová stolice, portál a okna původní). Od základů vystavěna sakristie (strop, vstup a okna soudobé). V roce 1927 proběhla oprava střechy lodi.

V roce 1972 byly provedeny nové omítky fasády a opraveny krytiny. Kostel je situován v jižní části obce v mírně vyvýšené poloze, na vodorovné zatravněné ploše, vymezené po celém obvodě ohradní či opěrnou zdí, která je před západním průčelím kostela proti portálu lodi přerušena schodištěm s kamennými stupni. Orientovaná jednolodní stavba s obdélnou lodí s užším poměrně krátkým trojboce ukončeným presbytářem.

K západní části jižní fasády lodi přistavěna štíhlá hranolová věž o 4 podlažích, jejíž západní stěna je asi 1 m posunutá od průčelí lodi. K severnímu boku presbytáře přiléhá čtvercová sakristie, dosahující téměř výšky obvodového zdiva presbytáře. Stavba je provedená z lomového kamene, zvnějšku omítnutá, krytá sedlovou střechou, nad presbytářem s valbami, na sakristii sedlová střecha, krytina: tašky bobrovky; na věži čtyřboká jehlancová střecha s vikýři, krytina: plech. Omítky fasád hrubé nečleněné; na fasádách pouze vysoký sokl zvýrazněný malovaným pásem, průběžná podokenní žulová římsa, která se nad portály pravoúhle zalamuje, a jednoduše profilovaná zděná korunní římsa. Okna lodi i presbytáře na výšku obdélná s lomenými záklenky, ostění žulová jemně vyžlabená, okno v západním průčelí osvětlující kruchtu je pískovcové, doplněné kružbou.

Západní štítové průčelí je rozdělené profilovanými římsami do tří podlaží: v dolní části v ose žulový profilovaný hrotitý portál, nad ním hrotité okno na kruchtu a nejvýše trojúhelný štít, jehož ramena jsou kryta žulovými deskami, ve vrcholu ukončen kamenným křížem. Ve východní polovině jižní stěny lodi žulový sedlový portálek s dvojitou vnější lištou. Vstup do sakristie od východu shodně řešeným portálem, v severním štítovém průčelí sakristie v úrovni přízemí dvojice obdélných oken s lomenými záklenky.

Vysoká věž má předsazený sokl z větších hrubě opracovaných žulových kvádrů, z lodi přechází žulová kordonová římsa; v jižním průčelí věže žulový sedlový portálek (shodný s jižním portálem lodi), přízemí bez oken, 1. a 2. patro osvětlují okénka střílnového charakteru, v horním podlaží na výšku obdélná okna s lomenými záklenky a prkennými žaluziemi.