Židovský hřbitov


 
 
 
 
Jedná se o typ menšího židovského hřbitova z druhé poloviny 19. století. Doklad židovského osídlení obce, obsahující již jen zlomek z původního souboru náhrobků a zbytek ohradní zdi s branou.

Hřbitov byl založen r. 1869, náhrobky pocházejí z druhé poloviny 19. stol. a z počátku 20. stol. Jedná se o soubor 15 náhrobků, ohradní zeď s branou a zbytky márnice Židovský hřbitov se nachází na návrší severovýchodně od obce, v lese nalevo cesty do Hradiště. Hřbitov na obdélném půdorysu 15 x 20 m.

Ohradní zeď z lomového neomítaného kamene o nestejné výšce od 0,2 do 1,5 m, místy zcela rozvalena. V podélné straně souběžné s lesní cestou ve střední ose zděná vstupní brána převyšující ohrazení. Brána vyzděna ze smíšeného zdiva. Otvor ukončený segmentem oblouku, segment vyzděný z cihel, vrata chybí.

V prostoru hřbitova vpravo příčné osy vstupu zachováno patnáct stojících náhrobků. Náhrobky většinou žulové, nejčastěji obloukově a hrotitě ukončené, s hebrejskými nápisy. V některých případech mimo nápisy náhrobky zdobeny tradiční židovskou symbolikou.

V jihovýchodním rohu hřbitova patrny základy umývárny.