Rekonstrukce přístupového schodiště ke kostelu Povýšení svatého Kříže v Chlistově

 
 
 
 
Jednalo se o rekonstrukci přístupového schodiště ke kostelu Povýšení sv. Kříže v Chlistově. na pozemku parc. č. 37/1.

Stávající schodiště bylo cca 130 let staré, jednotlivé schodišťové stupně vykazovaly značné opotřebení, byly ulámané hrany stupňů, podstupnic, chybějící stupně) a dále byly některé stupně vlivem povětrnostních podmínek (déšť, mráz) propadlé a zcela mimo osu schodiště.fghchfghgchf

Zábradlí vykazovalo známky velkého opotřebení, značná část zábradlí chyběla. Vzhledem k tomu, že je schodiště i přes svůj stav preferováno občany a návštěvníky obce k přístupu ke kostelu Povýšení sv. Kříže v Chlistově, bylo zde poměrně velké nebezpečí úrazu (pády, poškození hlavy, zlomeniny).

V rámci stavby byla provedena demontáž stávajících stupňů, zemní práce (sejmutí ornice, rýhy, odkopávky), základové pasy, železobetonová konstrukce a na ni provedena montáž nových žulových schodišťových stupňů.

Podesty mezi jednotlivými skupinami schodišťových stupňů byly provedeny z dlažebních žulových kostek, byla rovněž opravena část kamenné zdi, přiléhající k části schodišťových stupňů a osazeno nové litinové zábradlí.

Stavbu provedla fa Alfastav s.r.o. v době od 01. 04. 2019 do 31. 10. 2019. Celkové finanční náklady byly ve výši 720 627,- Kč s DPH, obec obdržela dotaci od Plzeňského kraje ve výši 300 000,- Kč.